emerytura pomostowa - ważne orzeczenia

Polskie sądy często rozstrzygają sprawy związane z prawem do emerytury. Poniżej wskazujemy te orzeczenia Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych oraz Sądów Okręgowych, które mają duże znaczenie w sprawach emerytur pomostowych. Część z nich wydano w sprawach, które prowadziła współpracująca z nami Kancelaria.


Wykonywanie prac po 31 grudnia 2008 r. chociaż przez jeden dzień

Uwzględnienie do okresu pracy w warunkach szczególnych okresu zatrudnienia przy pracach wymienionych w załącznikach do ustawy o emeryturach pomostowych nie jest zależne od tego, przez jaki okres po dniu 31 grudnia 2008 r. praca była wykonywana. Zależy od tego, jakie były okoliczności i warunki jej wykonywania. Nieuprawnione jest stawianie przez organ rentowy dodatkowych wymogów koniecznych do uzyskania prawa do emerytury pomostowej, nieprzewidzianych w ustawie.

wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 4.12.2018 r., sygn. akt III AUa 695/18


Wykonywanie pracy tylko według dotychczasowych przepisów

Osoba ubiegająca się o emeryturę pomostową, która nie kontynuuje pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze i legitymuje się w związku z tym jedynie stażem pracy “szczególnej” według poprzednio obowiązujących przepisów, może nabyć prawo do tej emerytury jedynie wówczas, gdy dotychczasowy staż pracy można kwalifikować jako pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze w rozumieniu obowiązujących przepisów (art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych).

wyrok Sądu Najwyższego z 13.03.2012 r., sygn. akt II UK 164/11


Odwołanie przed rozwiązaniem umowy o pracę

Skoro rozwiązanie umowy o pracę jest ustawowym warunkiem nabycia prawa do emerytury pomostowej, to – zgodnie z jednolitą linią orzeczniczą – musi być on spełniony w chwili ubiegania się o świadczenie. Jeżeli nie doszło do rozwiązania umowy o pracę w chwili wydania decyzji i rozpoznawania sprawy przez sąd, to uzasadnia to oddalenie odwołania bez potrzeby badania spełnienia kolejnych warunków do nabycia prawa do tego świadczenia.

wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 12.06.2018 r., sygn. akt III AUa 521/17


Pracodawca nie płacił składek na FEP

Wykładnia językowa art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych prowadzi do jednoznacznego wniosku, zgodnie z którym spoczywający na pracodawcy (płatniku) obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych został uregulowany w tym przepisie w oderwaniu od przesłanek warunkujących nabycie prawa do emerytury pomostowej, określonych w art. 4 powyższej ustawy. (…) Tak więc na płatniku ciąży obowiązek opłacania składki na FEP za pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze niezależnie od tego, czy ww. ustawa gwarantuje temu pracownikowi ochronę na wypadek ryzyka zaprzestania zatrudnienia w szczególnych warunkach (o szczególnym charakterze) przed osiągnięciem „podstawowego” wieku emerytalnego.

wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 12.12.2017 r., sygn. akt III AUa 966/17