Emerytura wcześniejsza - Ważne orzeczenia

Polskie sądy często rozstrzygają sprawy związane z prawem do emerytury. Poniżej wskazujemy te orzeczenia Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych oraz Sądów Okręgowych, które mają duże znaczenie w sprawach wcześniejszych emerytur. Część z nich wydano w sprawach, które prowadziła współpracująca z nami Kancelaria.


Inna nazwa w świadectwie pracy, brak powołania się na tożsamą nazwę

Dla oceny, czy pracownik pracował w szczególnych warunkach, nie ma znaczenia nazwa zajmowanego przez niego stanowiska, tylko rodzaj powierzonej mu pracy.

wyrok SN z 24.03.2009 r., sygn. I PK 194/08


Kwestionowanie przez ZUS działu gospodarki, pod który podlegał zakład pracy

Skoro zatem prawo do emerytury w wieku niższym od powszechnego z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest ściśle związane z szybszą utratą zdolności do zarobkowania z uwagi na szczególne warunki lub szczególny charakter pracy, to decydujące znaczenie winny mieć narażające na szkodliwe dla zdrowia warunki pracy ubezpieczonego, nie zaś dział gospodarki, do którego należał wówczas jego pracodawca.

wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 5.02.2013 r., sygn. akt III AUa 910/12


Praca na łączonych stanowiskach pracy

Pracownik, który u jednego pracodawcy w tym samym czasie wykonywał różne rodzaje pracy w szczególnych warunkach, stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, nie powinien być pozbawiony uprawnienia do zaliczenia tego okresu do zatrudnienia w szczególnych warunkach wymaganych do emerytury na podstawie art. 32 ust. 1, 2 i 4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

wyrok Sądu Najwyższego z 27.01.2012 r., sygn. akt II UK 103/11


Praca na stanowiskach kierowniczych, brygadzisty

W sytuacji, gdy dozór inżynieryjno-techniczny jest pracą w szczególnych warunkach i praca ta była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, nie ma potrzeby ustalania, ile czasu pracownik poświęcał na bezpośrednią kontrolę.

wyrok Sądu Najwyższego z 11.03.2009 r., sygn. II UK 243/08