Inna nazwa w świadectwie pracy

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2009 r., sygn. akt I PK 194/08

Powód twierdził, że z uwagi na fakt, że w latach 1970-1992 wykonywał pracę w szczególnych warunkach – mechanika wykonującego pracę w kanałach remontowych przy naprawie pojazdów samochodowych – uzyskał uprawnienia do wcześniejszej emerytury i w chwili wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę znajdował się w okresie ochronnym.

Sąd ustalił, że powód był zatrudniony na stanowisku mechanika samochodowego, przy czym jego praca nie polegała tylko i wyłącznie na pracy wykonywanej w kanałach remontowych przy naprawie pojazdów mechanicznych, wykonywał też m.in. naprawy wewnątrz samochodów. Dodatkowo powód przez pewien czas pełnił obowiązki brygadzisty i opiekuna uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu.

Sąd Najwyższy podkreślił, że dla oceny czy pracownik pracował w szczególnych warunkach nie ma znaczenia, jak formalnie nazywało się zajmowane przez niego stanowisko, liczy się wyłącznie rodzaj wykonywanej pracy

Ponadto, praca w szczególnych warunkach to praca wykonywana stale (codziennie) i w pełnym wymiarze czasu pracy (przez 8 godzin dziennie, jeżeli pracownika obowiązuje taki wymiar czasu pracy) w warunkach pozwalających na uznanie jej za jeden z rodzajów pracy wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Istotne tutaj było jednak nie to, przez ile godzin w ciągu dnia pracownik rzeczywiście świadczył pracę w szczególnych warunkach, ale to czy wyłącznie ten rodzaj pracy został mu powierzony i był stale przez niego wykonywany.

W omawianej sprawie powód wykonywał również inne obowiązki, poza naprawianiem samochodów w kanale remontowym. Z tego względu nie można przyjąć, że wykonywał pracę w szczególnych warunkach, a więc nie przysługiwało mu również uprawnienie do przejścia na wcześniejszą emeryturę z tego względu.

autor:
Edyta Stark
aplikant radcowski